Lektury dostępne on line:

https://lektury.gov.pl/

https://wolnelektury.pl/

https://www.legimi.pl/lektury/

http://lekturyonline.pl/

https://literat.ug.edu.pl/autors.htm