foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera
w Mielcu

Wstępączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opub

   

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1.mielec.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2015-09-22

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-24

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-24

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  Wyłączenia:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub zał
  likowania informacji,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Brak możliwości zmiany kontrastu
 • Brak możliwości zmiany wielkości czcionek
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • brak możliwości w pełni użycia narratora
 • materiały wideo nie posiadają napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa nr 1 deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Linki otwierają się w tym samym oknie, a do serwisów zewnętrznych w nowej karcie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
39-300 Mielec, ul. Kilińskiego 37
Tel: 17 787 5100
Fax: 17 787 5104
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.sp1.mielec.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Bożena Rokosz ,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu posiada jeden budynek, który zapewnia kształcenie i wychowanie dzieci klas I – VIII.

Budynek przy ulicy Kilińskiego 37

 1. Przed budynkiem szkoły nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu na boisko szkolne przez otwieraną bramę wjazdową.
 3. Budynek posiada  jeden podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu, który umożliwi dostanie się na parter budynku w którym osoba niepełnosprawna uzyska pomoc asystenta. Budynek nie podsiada podjazdów w dalszej części szkoły.
 4. Budynek nie posiada windy.
 5. Budynek nie podsiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. Zapewniamy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Deklarujemy,  że sukcesywnie i w miarę możliwości będziemy udoskonalać budynek szkoły aby był bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu zapewnia pomoc tłumacza języka migowego pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby e-mailowo 3 dni wcześniej.

 

Na stronie internetowej szkoły zamieszczona jest informacja o działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu.

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.