foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zapisu do świetlicy szkolnej i na obiady można dokonać pobierając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i Kartę zgłoszenia ucznia na obiady na rok  szkolny 2021/2022, ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły. Po uzupełnieniu karty należy złożyć w świetlicy szkolnej w terminie: 23-24.08.2021 r. (poniedziałek i wtorek) w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00.
lub w sekretariacie szkoły do dnia 27.08.2021r. w godz. 8.00-15.00.
Informacja dotycząca bezpłatnych posiłków
Rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla swoich dzieci. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – 792,00 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie również należy składać wnioski.

 

Karta zgłoszenia na świetlicę szkolną 

Karta zgłoszenia na obiady

Oświadczenie rodziców - regulamin

Upoważnienie do odbioru dziecka

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.